Kontakt

Hotel Krokus**
Adres: ul. Parkowa 1b, 58-400 Kamienna Góra
Telefony: 75 744 35 14
Telefon komórkowy: 601 618 442,603 674 685
Adres mailowy: hotelkrokuskg@gmail.com
GPS: 50,7819 N 16,03275 E

[m-mapa]

PHUGH KROKUS
Zygmunt Blicharz
58-400 Kamienna Góra
ul.Parkowa 1B
NIP 614-100-17-95

§ Regulamin warunków rezerwacji, anulacji i pobytu
§1
Rezerwacji można dokonać w formie: a. ustnej (telefoniczna, dokonana bezpośrednio w hotelu) b. pisemnej (e-mail,)
§2
Wysłane potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę między osobą dokonującą rezerwacji, a hotelem
§3
Osoba, dokonująca rezerwacji obowiązana jest do jej zagwarantowania zgodnie z informacjami zawartymi w otrzymanym potwierdzeniu
§4
W przypadku niedopełnienia warunków hotel ma prawo anulować niezagwarantowaną rezerwację na korzyść innej osoby
§5
Kwota wpłacona jako zagwarantowanie rezerwacji podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w przypadku złożenia pisemnej prośby do działu rezerwacji w terminie na 14 dni przed terminem przyjazdu. W przypadku anulacji w terminie późniejszym niż w/w wpłacona kwota przepada
§6
Pozostałą kwotę (kwota podana w potwierdzeniu rezerwacji pomniejszona o kwotę wpłaconą jako jej zagwarantowanie) należy zapłacić w recepcji hotelu w dniu przyjazdu
§7
Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu, hotel nie zwraca wpłaconych środków
§8
Umowa, którą stanowi potwierdzenie rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu podanym w otrzymanym potwierdzeniu.
§9
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, wykraczającego poza termin podany w potwierdzeniu rezerwacji. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 9:00 w dniu wyjazdu. Hotel przedłuży pobyt w miarę możliwości
§10
Spory między klientem, a hotelem będą rozpatrywane przed sądem właściwym dla siedziby hotelu

REGULAMIN HOTELU KROKUS

1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2. W karcie meldunkowej Gość osobiście składa podpis.
3. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
4. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
5. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.
6. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 10.00 Zostanie naliczona opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
9. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
10. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w pokoju hotelowym.
11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
12. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
13. Na terenie hotelu, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych
14. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.
15. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
16. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
18. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
19. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
20. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
21. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
23. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
24. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
25. Hotel Krokus nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, który pozostawiono na parkingu publicznym przed obiektem lub na terenie obiektu. Parking jest płatny ale nie strzeżony.

26. Nie przyjmujemy zwierząt.

 

Regulamin kręgielni Krokus
1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby grające oraz przebywające w obrębie wyznaczonym do gry.
2. Każdy z graczy zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
2.1. Zakupienie gry, jak i do niej przystąpienie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
3. Na terenie kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnej żywności i napojów.
3.1Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
a) Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) Przebywania zwierząt,
c) Wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
d) Zakłócania gry innym klientom.
e) Korzystania z wyrobów tytoniowych i e-papierosów
3.2. Z torów bowlingowych, nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających, oraz klienci zakłócający grę innym gościom. Pracownik kręgielni ma prawo zażądać opuszczenia przez nie torów lub w razie problemów wezwać policję w celu stwierdzenia stanu trzeźwości.
3.3 Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
4. Rezerwacja ulega anulowaniu jeżeli w ciągu 15 minut nikt nie zgłosi się aby ją odebrać.
4.1 Jeżeli klient poinformuje recepcję, że się spóźni i poprosi o przetrzymanie toru, zapłatę za tor należy uiścić licząc od godziny, na którą tor był zarezerwowany, a nie od momentu przyjścia i faktycznego rozpoczęcia gry.
4.2 W przypadku rezerwacji toru, należy zgłosić się min 10 min przed rozpoczęciem gry, jeżeli klient nie przyjdzie o wyznaczonej porze, rezerwacja zostanie anulowana, a tory odsprzedane.
5. Czas trwania gry liczony jest za każdą pełną godzinę zgodnie z obowiązującym cennikiem od momentu uruchomienia zegara niezależnie od tego, kiedy zainteresowani rozpoczną grę.
6.Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie kręgielni ponoszą rodzice lub opiekunowie.
7. Na tor można wejść jedynie w obuwiu sportowym udostępnionym przez obsługę kręgielni.
Jeżeli z pewnych przyczyn (brak numeracji) nie można dostać obuwia zastępczego decyzję o dopuszczeniu obuwia własnego podejmuje pracownik lokalu. Kategorycznie zabrania się gry w obuwiu typu:
buty na wysokich obcasach(szpilki), buty z czarnym spodem gumowym.
7.1 Wypożycznie butów jest darmowe. Kara za zniszczenie obuwia wynosi 300 zł.
7.2 Przed rozpoczęciem gry pracownik może wyjaśnić zasady gry w bowling.
8. Przed rozpoczęciem gry należy upewnić się czy maszyna jest włączona, ustawiła kręgle a barierka zgarniająca kręgle jest uniesiona. Rzucanie kuli na nie przygotowanym lub wyłączony tor podlega karze umownej w wysokości 100 zł.
8.1 Na jednym torze może grać 2-8 zawodników.
9. Kulę należy toczyć po torze, zakazuje się rzucać nią do góry. Prędkość dopuszczalna rzuconej kuli to nie więcej niż 27 km/h. Rzucanie kulą z większą prędkością będzie skutkowało natychmiastowym zakończeniem gry.
9.1 Gracze na torze nr 2(tor środkowy) korzystają z podajnika, umieszczonego po prawej stronie.
9.2 Na podajniku kul może się znajdować maksymalnie 6-7 kul bowlingowych. Zbyt duża ilość kul na podajniku grozi wypadkiem.
10. Pierwszeństwo rzutu ma zawodnik grający z prawej strony.
11. Gracz może rzucać tylko jedną kulą. Gracz rzuca tylko na zielonym świetle. Kara za nieprzestrzeganie wynosi 100zł.
12. Kategorycznie zabrania się przekraczanie czarnej linii na torze.
13. W przypadku wszelkich wątpliwości, awarii maszyny, złego ustawienia kręgli lub błędnego naliczania punktów należy fakt ten zgłosić obsłudze. Obsługa techniczna bowlingu dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię w jak najkrótszym czasie.
14. W przypadku niestosowania się do zasad regulaminu pracownik ma prawo zatrzymać grę
lub w skrajnych przypadkach zakończyć grę bez zwrotu zapłaconej kwoty.
14.1Kręgielnia wraz z ochroną lokalu zastrzega sobie prawo do wyproszenia niestosownie zachowujących się gości pomimo opłaconej rezerwacji.
14.2 Kręgielnia może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników kręgielni lub innych osób przebywających w kręgielni, albo też w inny sposób zakłócił spokój w kręgielni.
15. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieodpowiedzialnym zachowaniem odpowiada osoba, która je spowodowała oraz ponosi koszty ich naprawy.
16. Kręgielnia nie odpowiada za urazy poniesione w czasie gry, których przyczyną jest
nieodpowiedzialne zachowanie graczy lub nieprzestrzeganie regulaminu gry.
16.1 W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom: znajdującym się pod wpływem alkoholu lub nie prawidłowo korzystającym z kręgielni.
16.2Kręgielnia Krokus nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.
17. Kręgielnia Krokus nie odpowiada za rzeczy i przedmioty gości pozostawione na torach bowlingowych, czy w szatni. Istnieje możliwość skorzystania z szafki, znajdującej się w szatni w celu zostawienia swoich rzeczy. Wynajęcie kluczyka wynosi 3 zł. Jeśli klient zgubi kluczyk zostanie obciążony kwotą 50 zł.
18. Powyższy regulamin jest dostępny w kręgielni, oraz na stronie www.hotelkrokus.pl w zakładce kontakt.
19. Kręgielnia Krokus zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

Informacja o danych osobowych – polityka bezpieczeństwa danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych Gościa jest Hotel Krokus ul.Parkowa 1B, 58-400 Kamienna Góra
2.Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem, a hotelem umowy o świadczenie usług zgodnie z rezerwacją. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie zamówionych usług oraz spełnienie obowiązków podatkowych i z usprawiedliwionym interesem hotelu Krokus. Dane osobowe gości hotel otrzymuje od gości.
3.Hotel przechowuje uzyskane dane osobowe bezterminowo. Na życzenie gościa hotel usunie dane gościa podane w karcie rejestracyjnej jako dobrowolne bezzwłocznie zaś dane obowiązkowe po minięciu terminów opisanych w pkt 4.
4.Podstawą prawną do przetwarzania pozostałych danych osobowych jak imię, nazwisko i adres jest usprawiedliwiony interes Sanu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z terminem przedawnienia roszczeń za usługę hotelową, który wynosi 2 lata. Podanie danych osobowych w przypadku pobytu nie przekraczającego 1 doby jest wymogiem umownym warunkującym zawarcie umowy. Gość przebywający w San ponad 2 doby podlega ponadto przepisom o opłacie klimatycznej, na podstawie których San przechowuje jego dane przez 6 lat. Podobnie jest w przypadku wystawienia faktury. Dane o kraju stałego pobytu przekazujemy zanonimizowane do GUS.
5.Hotel dokonał oceny poziomu zabezpieczenia danych osobowych gości i zapewnia, że wprowadzone rozwiązania techniczne zabezpieczają te dane w pełni.
6.Hotel informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne lub do żądania ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres hotelkrokuskg@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Hotelu.
7.Hotel informuje, że dane osobowe Gościa są przekazywane następującym kategoriom odbiorców przetwarzającym te dane w naszym imieniu i tylko na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Firmom księgowym współpracującym z hotelem bez prawa dalszego przekazywania
Kancelariom prawnym współpracującym z hotelem w przypadku wystąpienia przez hotel z roszczeniem wobec gościa, bez prawa dalszego przekazywania.
Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z hotelem w przypadku wystąpienia gościa z roszczeniem wobec hotelu.
Firmom kurierskim i pocztowym w celu przesłania potwierdzenia rezerwacji pocztą tradycyjną.
8. Hotel Krokus informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
9.W przypadku zarezerwowania noclegu w hotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego dane osobowe gościa w postaci imienia, nazwiska i adresu hotel otrzymał od biura lub portalu w dniu dokonania rezerwacji.
10.Adresy e-mail i inne dane uzyskane w procesie rezerwacji są przetwarzane tylko na potrzeby procesu rezerwacji.
11.Jeśli płacą państwo za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej to wejdziemy w posiadanie informacji z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia poprawności zapłaty a w razie potrzeby dokonania zwrotów.
12.Hotel nie profiluje danych gości ani nikomu ich nie przekazuje poza przypadkami opisanymi w pkt 7. sporządza zanonimizowane zestawienia, analizy i statystki na potrzeby własne oraz GUSNapisz do nas